Motherboards button
Płyta Główna
Graphics Card button
Karta graficzna
Monitors button
Monitor Gamer
Mini PC button
Mini PC
Industrial PC button
Komputery Przemysłowe
Server/WS button
Serwery/Stacje robocze
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Warunki Użytkowania

WSZYSTKIE PRODUKTY I USŁUGI („USŁUGA”) DOSTARCZANE PRZEZ ASROCK INCORPORATION. („ASROCK”) SĄ PODMIOTEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA („INFORMACJA”). NINIEJSZA USŁUGA, ZAWIERAJĄCA MIĘDZY INNYMI ALE NIE TYLKO, KAŻDY PRODUKT, STRONĘ INTERNETOWĄ, WYDARZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ (ZDEFINIOWANE JAK PONIŻEJ), OPROGRAMOWANIE, APLIKACJĘ ORAZ INFORMACJĘ DOSTARCZONĄ POD MARKĄ ASROCK LUB KAŻDĄ INNA MARKĄ NALEŻĄCĄ DO ASROCK. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ INFORMACJĄ O WARUNKACH KORZYSTANIA I ROZUMIE PRAWA, OBOWIĄZKI, WARUNKI ORAZ ZASADY W NIEJ PRZEDSTAWIONE. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEPEŁNOLETNI, POWINIEN ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO CZŁONEK LUB KORZYSTAĆ ZE SERVICE LUB USŁUG PRZEZ NIĄ OFEROWANYCH PO TYM JAK RODZICE (LUB OPIEKUN PRAWNY) PRZECZYTAJĄ I ZAPOZNAJĄ SIĘ Z PRAWAMI, OBOWIĄZKAMI, WARUNKAMI I ZASADAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INFORMACJI. KONTYNUJĄC INSTALACJĘ, KOPIOWANIE, SURFOWANIE, POBIERANIE, DOSTĘP, ZAKUPY ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE KORZYSTANIE Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK LUB JEGO RODZICE (LUB PRAWNY OPIEKUN) WYRAŹNIE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, BY OBOWIĄZYWAŁA ICH NINIEJSZA INFORMACJA, WŁĄCZNIE Z UAKTUALNIONYMI WERSJAMI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWA I PRZEPISY.

Potwierdzenie

1.1
UŻYTKOWNIK powinien upewnić się, że posiada odpowiednie oprogramowanie, sprzęt i połączenie internetowe, żeby korzystać z funkcjonującej wtedy wersji SERVICE. Firma ASROCK według własnego uznania może zmienić STRONĘ bez wcześniejszego uprzedzenia, może odwołać wszelki wydarzenia organizowane za pośrednictwem niniejszej SERVICE ("Wydarzenie ze SERVICE") bez wcześniejszego uprzedzenia, może zawiesić świadczenie jakiejkolwiek usługi za pomocą SERVICE bez wcześniejszego uprzedzenia oraz firma ASROCK zastrzega sobie wszelkie prawo do zaprzestania utrzymywania jakiejkolwiek platformy sprzętowej lub platformy oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia.

1.2
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niektóre treści zawarte na STRONIE zostały dostarczone przez SERVICE trzecie, oraz UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niniejsza USŁUGA może umożliwić dostęp do usług lub stron internetowych stron trzecich. UŻYTKOWNIK zgadza się na korzystanie z powyższych usług i stron i będzie z nich korzystać według WŁASNEGO uznania, zaś owo korzystanie podlega warunkom i zasadom obowiązującym UŻYTKOWNIKA i SERVICE trzecie, obejmując m.in. ceny towarów, system potwierdzania zamówień, maksymalną wartość zamówienia, dostawę produktu czy metody płatności. ROZUMIESZ oraz WYRAŻASZ zgodę na to, aby ASROCK nie był odpowiedzialny za żadne umowy pomiędzy TOBĄ, a trzecimi stronami oraz za żadną treść i zawartość dostarczaną przez trzecie strony.

1.3
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek oprogramowanie, które zostało przez niego pobrane lub uzyskane za pomocą SERVICE, będzie wykorzystywane w zgodzie z licencją użytkownika końcowego ("EULA") dołączoną do oprogramowania.

1.4
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że żaden zapis INFORMACJI nie daje mu PRAWA do wykorzystywania jakichkolwiek znaków handlowych, znaków usługowych, nazw usług, sloganów, logo czy obrazów, chyba że uzgodnił inaczej na piśmie z firmą ASROCK.

1.5
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że niniejsza INFORMACJA może odnosić się do innych wytycznych, powiadomień, porozumień przygotowanych przez firmę ASROCK i że powyższe wytyczne, powiadomienia i porozumienia stanowią integralną część niniejszej INFORMACJI.

1.6
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że firma ASROCK zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszej INFORMACJI w każdej chwili oraz że taka zmiana zacznie obowiązywać od momentu pojawienia się jej na STRONIE. Dalsze korzystanie ze SERVICE po takiej zmianie będzie traktowane jako wyrażenie zgody UŻYTKOWNIKA na dostosowanie się do nowych zapisów INFORMACJI. Ważne aby UŻYTKOWNIK regularnie odwiedzał i czytał treści zawarte na STRONIE, aby był na bieżąco z obowiązującymi zapisami. Jeśli UŻYTKOWNIK nie wyraża zgody na to, aby podlegał zapisom INFORMACJI oraz obowiązujących przepisów, musi natychmiast przestać korzystać ze SERVICE.

1.7
UŻYTKOWNIK zgadza się, że forma elektroniczna jest jedynym sposobem przedstawienia SERVICE lub INFORMACJI.

1.8
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomo ś ci, ż e ta INFORMACJA mo ż e chroni ć JEGO prawa jedynie w ó wczas, gdy b ę dzie przestrzega ł zasad korzystania z Internetu. UŻYTKOWNIK zgadza się z surowym zakazem poniższych działań:
1.8.1
Wszelkich prób zakłócania, atakowania czy niszczenia jakiegokolwiek systemu bądź zasobu w Internecie.
1.8.2
Przesyłania materiałów będących pogróżkami, obscenicznych, pornograficznych czy naruszających porządek publiczny i obyczaje.
1.8.3
Rozsyłania wirusów komputerowych przez sieć SERVICE.
1.8.4
Wykorzystywania eksploracji danych, robotów i podobnych narzędzi do zbierania i/lub wychwytywania danych. W razie użycia przez UŻYTKOWNIKA jakiegokolwiek wspomnianego wyżej oprogramowania bądź narzędzi, UŻYTKOWNIK zostanie pozbawiony możliwości uczestnictwa w Wydarzeniach na Stronie.

Prawo własności intelektualnej

2.1
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że UŻYTKOWNIK jest w pełni odpowiedzialny za przesłane lub wprowadzone przez UŻYTKOWNIKA informacje na niniejszą STRONĘ i że żadne z tych informacji nie przedstawiają opinii firmy ASROCK. Dla uniknięcia wątpliwości, informacje obejmują bez ograniczeń informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały ("Informacje").

2.2
Kiedy UŻYTKOWNIK przesłał lub wprowadził informacje na niniejszą STRONĘ, UŻYTKOWNIK nadaje firmie ASROCK, jej partnerom i filiom, ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodwołalne, bezpłatne, przekazywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do rozpowszechniania części lub całości informacji za pomocą jakiejkolwiek formy nośnika, w jakikolwiek sposób, w tym, lecz nie tylko, prawo do zmiany, przetwarzania, upubliczniania, dostosowywania, rozpowszechniania, publikowania i wykorzystywania informacji w jakikolwiek inny sposób.

2.3
Jeśli UŻYTKOWNIK nie posiada powyższego prawa, nie może przesyłać żadnych informacji na niniejszą STRONĘ.

2.4
Jeżeli UŻYTKOWNIK zostanie co najmniej trzykrotnie posądzony o domniemane naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich, firma ASROCK zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub ograniczenia dostępu UŻYTKOWNIKOWI do SERVICE.

2.5
Wszelkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w treściach stron trzecich lub odnoszące się do treści stron trzecich, które znajdują się STRONIE bądź do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem SERVICE, należą do właścicieli treści i mogą podlegać ochronie przez odpowiednie prawa oraz umowy dotyczące ochrony własności intelektualnej.

2.6
Jeśli UŻYTKOWNIK wie o aktualnym lub przyszłym naruszeniu jakichkolwiek treści zawartych na STRONIE, powinien poinformować firmę ASROCK o tym za pomocą powiadomienia o naruszeniu przepisów, dostarczając je do firmy ASROCK (ASROCK Legal Compliance Department) wraz z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszej INFORMACJI. Firma ASROCK będzie postępować w zgodzie ze stosownymi przepisami..

2.7
Po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu przepisów od właściciela praw autorskich lub przedstawiciela właściciela praw autorskich, firma ASROCK usunie lub uniemożliwi dostęp UŻYTKOWNIKA do treści lub może podjąć inne działania podlegające stosownym regulacjom prawnym w związku z domniemanym naruszeniem przepisów. Jeśli UŻYTKOWNIK uważa, że nie doszło do naruszenia praw, powinien poinformować firmę ASROCK o tym za pomocą sprostowania, dostarczając je do ASROCK Legal Compliance Department wraz z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszej INFORMACJI. Firma ASROCK będzie postępować w zgodzie ze stosownymi przepisami.

Rejestracja

Aby korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez tę STRONĘ, UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości poniższe warunki i zgadza się na nie:

3.1
UŻYTKOWNIK jest zobowiązany dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na SWÓJ temat, jeśli wymaga tego proces rejestracji w Koncie ASROCK. UŻYTKOWNIK ma dostęp do SWOICH danych personalnych z tej SERVICE i ma możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.

3.2
UŻYTKOWNIK ma prawo do wglądu do SWOICH danych i do zmiany danych, które wprowadził przy rejestracji, poprzez zalogowanie i zmianę SWOICH ustawień konta na STRONIE. Aby konto było bezpieczne, należy się logować za pomocą odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. UŻYTKOWNIK jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie w dyskrecji SWOJEGO hasła i nazwy użytkownika oraz wszelkich działań, które wykonuje za pośrednictwem SWOJEGO konta.

3.3
Jeżeli firma ASROCK odkryje, że konto/hasło Konta ASROCK zostało przywłaszczone, firma ASROCK może natychmiast zawiesić lub usunąć takie hasło, konto lub inną część Konta ASROCK albo uniemożliwić korzystanie z tej SERVICE oraz usunąć ze SERVICE wszelkie informacje powiązane z tym Kontem ASROCK.

3.4
UŻYTKOWNIK będzie przestrzegał zapisów niniejszej INFORMACJI i nie naruszy żadnych stosownych praw i regulacji. Firma ASROCK zastrzega sobie prawo do sprawdzania poprawności zgłoszeń w czasie trwania oraz po zakończeniu Wydarzenia, jak również do dyskwalifikacji bez wcześniejszego powiadomienia UŻYTKOWNIKA (również zwycięzcy), jeśli pojawią się podejrzenia o oszustwo. Brak egzekwowania jakichkolwiek praw przez firmę ASROCK nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się tych praw.

Privacy Policy

Polityka prywatności Ze względu na poszanowanie danych personalnych firma ASROCK zobowiązuje się chronić i szanować prywatność użytkowników poprzez ASROCK Privacy Policy .

Licencja i Ograniczenia

5.1
Firma ASROCK nadaje UŻYTKOWNIKOWI ograniczoną, osobistą, niehandlową, niewyłączną, niepodlegającą sublicencji, niezbywalną, nieodpłatną licencję na korzystanie ze SERVICE i usług przez nią oferowanych.Za wyłączeniem praw wyraźnie nadanych w niniejszym dokumencie UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że wszystkie pozostałe prawa należą do firmy ASROCK. Wszelkie prawa, w tym lecz nie tylko prawa dotyczące SERVICE, należą i będą należeć wyłącznie do firmy ASROCK i/lub jej licencjodawców. Żaden zapis niniejszej INFORMACJI nie ma na celu przeniesienia takich praw lub przyznania takich praw UŻYTKOWNIKOWI.

5.2
UŻYTKOWNIK potwierdza, że nie usunie, nie utrudni przeczytania oraz nie wprowadzi zmian do informacji i wzmianek o prawach i/lub praw firmy ASROCK i jej praw własności, bez względu na to czy takie informacje lub wzmianki są dołączone, włączone lub w inny sposób przyłączone do jakichkolwiek materiałów.

E-Commerce

Wszelkie zakupy produktów i pakietów serwisowych oferowanych przez firmę ASROCK będą podlegały warunkom użytkowania sklepu internetowego — prosimy zapoznać się z umowami dotyczącymi sprzedaży przez firmę ASROCK oraz odpowiednimi postanowieniami.

Czas trwania i wygaśnięcie

7.1
Jeśli z jakiegokolwiek powodu STRONIE nie będzie mogła być świadczona zgodnie z planem z powodu błędów technicznych, nieautoryzowanego dostępu, oszustwa lub z jakiekolwiek innej przyczyny, która jest poza kontrolą firmy ASROCK i która wpłynęła na administrację, bezpieczeństwo, rzetelność lub poprawne świadczenie STRONIE, firma ASROCK zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia świadczenia STRONIE zgodnie z pisemnymi wskazaniami od odpowiedniej jednostki rządowej.

7.2
Niniejsze INFORMACJA obowiązuje dopóki nie zostanie anulowana przez UŻYTKOWNIKA lub firmę ASROCK. Prawa UŻYTKOWNIKA do korzystania ze SERVICE wygasną automatycznie bez uprzedzenia, jeśli UŻYTKOWNIK nie będzie przestrzegać warunków i zasad zawartych w niniejszej INFORMACJI. Kiedy niniejsza INFORMACJA przestaje obowiązywać, UŻYTKOWNIK całkowicie zaprzestanie korzystania z STRONIE.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

8.1
Firma ASROCK zapewnia, że system komputerowy wykorzystywany do świadczenia STRONIE spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa.

8.2
UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że USŁUGA jest dostarczona "taka jaka jest". UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM NINIEJSZEJ SERVICE, W TYM LECZ NIE WYŁĄCZNIE KOSZTAMI WSZELKICH POTRZEBNYCH NAPRAW. W obrębie obowiązujących przepisów, FIRMA ASROCK NIE DAJE JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO niniejszej SERVICE LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ LUB SĄ UDOSTĘPNIONE W RAMACH NINIEJSZEJ INFORMACJI, W TYM LECZ NIE WYŁĄCZNIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, LUB JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA. FIRMA ASROCK NIE ZAPEWNIA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ SERVICE LUB CO DO DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ SERVICE. NIEKTÓRE SĄDY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. NIEKTÓRE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8.3
CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA I/LUB FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ USŁUGI SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ASROCK, JEJ LICENCJODAWCY LUB ICH CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PARTNERZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA NASTĘPCZE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYJĄTKOWE, DOMNIEMANE LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY (W TYM LECZ NIE TYLKO UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE, UTRATĘ INFORMACJI LUB STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INFORMACJĄ LUB KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA ASROCK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SĄDY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. NIEKTÓRE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8.4
Firma ASROCK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje podane przez użytkowników Internetu lub powstałe z powodu urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia STRONIE lub w niej wykorzystywanego, lub z powodu błędów technicznych lub jakiegokolwiek połączenia powyższych w trakcie świadczenia STRONIE, włączając w to pominięcia, przerwy, usunięcia, defekty, opóźnienia w działaniu urządzeń lub w transmisji informacji, linii telefonicznej, błędy sieci satelitarnej, problemy techniczne, nadmierny ruch w Internecie lub na stronie, błędy oprogramowania, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiany wpisów, uszkodzenia komputera UŻYTKOWNIKA na skutek korzystania z STRONIE.

8.5
Jeśli jest przewidziana nagroda w Wydarzeniu ze SERVICE, UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że:
8.5.1
Firma ASROCK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie podatkowe, które mogą pojawić się w przypadku zaakceptowania przez użytkownika nagrody. Zasięgnięcie porady prawnej w tej sprawie leży wyłącznie w interesie użytkowników.
8.5.2
Nagroda, w całości ani częściowo, nie może być przekazana, wymieniona, ani wymieniona na pieniądze, o ile zasady nie stanowią inaczej.
8.5.3
W razie, gdyby mimo starań firmy ASROCK nagroda nie była dostępna, firma ASROCK zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej inną nagrodą o tej samej wartości, zgodnie z ewentualnymi zaleceniami organu rządowego.
8.5.4
Firma ASROCK nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze różnice wartości nagród.
8.5.5
Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym na Stronie wydarzenia uznaje się to za zrzeczenie się prawa do nagrody i firma ASROCK według własnego uznania ma prawo zdecydować do kogo będzie należeć nagroda.

Odszkodowanie

UŻYTKOWNIK zgadza się chronić i zwalniać z odpowiedzialności firmę ASROCK i jej partnerów, dostawców usług, firmy przetwarzające dane, dystrybutorów, licencjodawców, członków zarządu, dyrektorów i pracowników na wypadek wszelkich strat, odpowiedzialności i wydatków wynikających z jakichkolwiek roszczeń (włącznie z honorarium adwokackim i kosztami postępowania sądowego), ze względu na lub w związku z naruszeniem przez UŻYTKOWNIKA postanowień niniejszej INFORMACJI lub innych stosownych praw lub postanowień lub praw stron trzecich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat niniejszej INFORMACJI i odnoszących się do niej wytycznych,należy skontaktować się z firmą (ASROCK Legal Compliance Department za pomocą poczty, faksu, wiadomości e-mail lub telefonu:

ASRock Incorporation.
Company Representative: Mr. Hsiu-Tien, Tung
Address: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
Email: privacy@asrock.com.tw
Telephone: (886) 2 2896 5588
Fax: (886) 2 2893 1337
Aktualizacja 13 lipca 2017 przez ASROCK